แนะนำองค์กร

แนะนำองค์กร

โครงการเพื่อผู้สูงอายุ – forOldy เกิดจากแรงบันดาลใจในการเห็นชีวิตความเป็นของผู้สูงอายุในครอบครัวของ Home stay ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวาระที่ได้ร่วมเดินทางไปดูงานด้านพัฒนาสังคมโครงการเยาวชนมิตรภาพในศตวรรษที่ 21  ปี 2539 ประกอบกับความต้องการที่จะดูแลคุณแม่ หลังจากคุณพ่อเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้ดูแลอย่างให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ  เดือนสิงหาคม ปี 2545 จึงได้ตัดสินใจลาออกจากราชการมาเริ่มต้นงานเพื่อผู้สูงอายุและดูแลแม่อย่างใกล้ชิด

จากความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม “บ้านพูนสุข” บริการรับดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวันแล้วนำรายได้ส่งเสริมการศึกษาเด็กกำพร้า ยากจนหรือไร้ที่พึ่ง  จึงได้เริ่มการเดินทางสู่ฝันโดยศึกษางานบ้านพักและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ศึกษางานด้านบริการสังคมของผู้สูงอายุในต่างประเทศ  เนื่องจากการเริ่มต้นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากจึงได้เริ่มจากการทำงานพัฒนาสังคมกับมูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ รับผิดชอบเรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กในชุมชนเมืองที่มีรายได้น้อย

ปี 2553  เนื่องจากผู้ปกครองเด็กนักเรียนทุนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อปรึกษาหารือและช่วยเหลือกัน ในปีนี้ มูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ ได้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุจากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ  ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นผู้ปกครองเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาใน 2 ชุมชน และได้หยุดพักกิจกรรมนี้

ปี 2556  ได้รวมกลุ่มกัลยาณมิตรผู้สนใจเรื่องผู้สูงอายุนำเสนอโครงการและ ได้รับทุนริเริ่มจำนวน 50,000.-บาท จากโครงการ UnLtd Thailand ระยะที่ 2 เริ่มต้นร้านคุณตาคุณยาย พร้อมทั้งดำเนินโครงการเพื่อผู้สูงอายุ  โดยการสนับสนุนและการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มคนอาสากลุ่มเล็กๆ  ที่สนใจปัญหาของผู้สูงอายุในสังคมไทย รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เป็นรูปธรรมในสังคมที่เอื้ออาทรภายใต้แนวคิด สูงวัยอย่างสง่างาม เจ็บอย่างสบาย จากไปอย่างสงบ” 

ปี 2558  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดนประเทศไทย

ปี 2560  โครงการเพื่อผู้สูงอายุ forOldy  ภายใต้มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนประเทศไทย ได้รับเป็นสมาชิกองค์กรช่วยเหลือผู้สูงอายุสากล HelpAge International

ร้านคุณตาคุณยาย

อุปกรณ์การแพทย์หรืออุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญเมื่อเริ่มสูงวัย  และสภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอย ปัจจุบันสังคมไทยมีการยอมรับการใช้สิ่งของที่ใช้แล้ว (มือสอง) มากขึ้น ซึ่งทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้ทรัพยากรและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดให้มีพื้นที่ใน  การแลกเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ของผู้สูงอายุ จะทำให้ผู้สูงอายุและครอบครัวมีทางเลือก ประหยัดเวลาในการจัดหา และได้สิ่งของที่ต้องการใช้อย่างรวดเร็ว

รูปแบบ   รับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สภาพ 80 % แล้วนำปรับปรุง ทำความสะอาดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน นำมาให้บริการเช่าระยะสั้น/ระยะยาว จำหน่ายให้กับผู้สูงอายุรายได้น้อยและจัดหาผู้อุปถัมภ์ให้ในกรณียากไร้   นำรายได้ทั้งหมดมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเมือง อาทิเช่น การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน กองทุนอุ่นใจ งานส่งเสริมรายได้ และศูนย์เพลินวัย เป็นต้น