ความดีไม่ใช่แค่คิดแต่คือการลงมือทำ FORWARD DAY

forOldy ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมส่งต่อพลังแห่งการทำความดี ในงาน FORWARD DAY วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ Siam PARAGON ชั้น M ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยใน forOldy

Read more

เยี่ยมชมงานเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ ดร.ระวี สัจจโสภณ นางสาววณิชยา หงสกุล จากภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการดำเนินโครงการเพื่อผู้สูงอายุพร้อมอุดหนุนงานฝีมือของผู้สูงอายุ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ  

Read more

เลิกใช้ …ส่งต่อให้ ผู้ต้องการใช้

forOldy ขอขอบคุณ คุณปัญญาพร พิทักษ์วาปี ที่มอบวอล์คเกอร์ ที่นั่งครอบโถส้วม และบริจาคเงินสนับสนุนร้านคุณตาคุณยายและ กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณปัญญาพร พิทักษ์วาปีและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

สนับสนุนงานเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณอรรณพ จิรกิติ ประธานมูลนิธิบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติ ที่บริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ เพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณอรรณพ จิรกิติ และครอบครอบครัวรวมทั้งสมาชิกในมูลนิธิบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติมีสุขภาพแข็งแรง ทุกคนนะคะ

Read more

เยี่ยมผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเมือง

forOldy ขอขอบคุณ นิสิตหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขนงวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ นำโดย รศ.ร.อ.หญิง ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และ ผศ.ดร.ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ ที่ได้มาเยี่ยมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุเปราะบางในชุมชนพูนทรัพย์ และชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์  

Read more

สูงวัยอย่างสง่างาม เจ็บอย่างสบาย จากไปอย่างสงบ ร้านคุณตาคุณยาย By forOldy

forOldy Project โครงการดี ๆ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ด้วยตระหนักถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในสังคมไทย ซึ่งนับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ Aging Society ปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทั้งที่ถูกทอดทิ้ง ลูกหลานไม่มีเวลาใส่ใจดูแล และยากจน ยังคงไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ทำให้กลุ่มคนจิตอาสา forOldy ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวอาจก้าวหน้ามาถึงวันนี้ไม่ได้ หากขาดกำลังหลักอย่าง คุณอรนุช

Read more

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานและสิ่งของ มหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สู่สังคม Aged Society

ในนามโครงการเพื่อผู้สูงอายุ-forOldy ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานและสิ่งของมอบให้ผู้สูงอายุในงานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ forOldy สู่สังคม Aged Society เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 กองทุนรวมคนไทยใจดี BKIND บลจ. บัวหลวง บริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัด มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนประเทศไทย HelpAge

Read more

ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน มหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สู่สังคม Aged Society

forOldy ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน มหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สู่สังคม Aged Society วิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้และศิลปินทุกท่านที่มาให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงานในมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สู่สังคม Aged Society เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 61 **วิทยากร – สถานการณ์สังคมสูงวัยของไทย โดย นพ. วิชัย

Read more

รายการ Young เก๋า

คุยกับคุณอรนุช เลิศกุลดิลก วัย 53 ปีผุ้ก่อตั้ง ร้านคุณตา คุณยาย จัดจำหน่าย เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับผู้สูงอายุ ร้านคุณตาคุณยายเกิดขึ้นจากความต้องการอุปกรณ์เครื่องใช้ของผู้สูงอายุที่ยากจนและการคำนึงถึงผู้สูงอายุอื่นๆ ที่ต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในยามที่เจ็บป่วยและไม่มีเงินเพียงพอต่อการจัดหาอุปกรณ์ใหม่และมีราคาแพง เนื่องจากไม่ได้มีตรียมตัวในเรื่องการดูแลตัวเองในยามชรา ประกอบกับความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจของสมาชิกในครอบครัว http://www.thinkingradio.net/view/5a9298e3e3f8e420ab43b610

Read more